تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


مدل‌سازي جريان و انتقال حرارت دو فاز در لوله گرمايي با صفحات لانه‌زنبوري word


مدل‌سازي جريان و انتقال حرارت دو فاز در لوله گرمايي با صفحات لانه‌زنبوري word

 

واژه‌هاي کليدي: صفحات ساندويچي لانه‌زنبوري، لوله‌هاي گرمايي، شبيه‌سازي عددي، کنترل دما.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست جداولذ‌

فهرست شکل‌هار‌

فهرست علايم و اختصاراتس‌

فصل 1-مقدمه1

1-1-مقدمه........1

1-2-شرح موضوع2

1-3-اهميت موضوع4

1-4-مرور ادبيات موضوع4

فصل 2-تئوري و معادلات حاکم21

2-1-مقدمه...21

2-2-لوله گرمايي21

2-2-1- محدوديت فتيله26

2-2-2- محدوديت کشيدگي27

2-2-3- محدوديت صوتي 27

2-2-4- محدوديت جوشش28

2-3-محيط متخلخل29

2-3-1- جريان سيال تک فاز و انتقال30

2-3-2- بقاي جرم سيال30

2-3-3- قانون دارسي31

2-4-معادلات حاکم بر لوله گرمايي31

2-4-1- معادله مايع-فتيله32

2-4-2- فصل مشترک مايع-بخار33

2-4-3- منطقه بخار35

2-4-4- معادله انرژي35

2-5-صفحات ساندويچي لانه‌زنبوري36

2-5-1- ساختارهاي لانه‌زنبوري37

2-5-2- هسته لانه‌زنبوري38

2-5-3- کاربردهاي ساختارهاي ساندويچي38

2-5-4- هدايت در صفحات لانه‌زنبوري38

فصل 3-روش مدل‌سازي40

3-1-مقدمه........................................................................................................................................................40

3-2-هندسه لوله گرمايي و محدوده محاسبه40

3-3-شرايط مرزي و خواص سيال کاري40

3-4-روش حل43

3-5-الگوريتم حل44

3-6- معيار همگرايي44

3-7-مدل صفحات لانه‌زنبوري44

3-8-هندسه مسئله45

3-9-الگوريتم حل46

3-10-شرايط مرزي46

فصل 4-روش حل با نرم‌افزار47

4-1-تنظيمات لازمه براي حل قسمت اول47

4-2-تنظيمات لازمه براي حل مسئله لانه‌زنبوري51

فصل 5-نتايج55

5-1-مقدمه............55

5-2-بررسي شبکه توليدشده لوله گرمايي55

5-3-ارزيابي شبيه‌سازي56

5-4-حل مسئله براي سيالات مختلف57

5-5-نتايج به‌دست‌آمده براي صفحات لانه‌زنبوري به همراه لوله گرمايي62

5-5-1- بررسي تأثير ضريب جابه‌جايي بر دماي صفحات لانه‌زنبوري67

فصل 6-نتيجه‌گيريوپيشنهادها71

6-1-پيشنهادها72

فهرست منابع و مآخذ73

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ‏2‑1محدوده دما و شار گرمايي براي سيالات کاري و ديواره لوله ]43[24

جدول ‏2‑2پارامترهاي معمول فتيله لوله گرمايي ]43[25

جدول ‏2‑3ابعاد لوله گرمايي40

جدول ‏2‑4خواص سيالات کاري استفاده‌شده در دماي50 درجه سانتي‌گراد42

جدول ‏2‑5مشخصات صفحه لانه‌زنبوري شبيه‌سازي‌شده45

جدول ‏2‑6ابعاد لوله گرمايي در صفحه لانه‌زنبوري45

جدول ‏2‑7خواص سيال کاري آمونياک در 17 درجه سانتي‌گراد45

جدول ‏5‑1خواص آب در 76 درجه سانتي‌گراد56

جدول ‏5‑2اختلاف دما در دو سر لوله گرمايي و افت فشار در ناحيه مايع-فتيله براي سيالات مختلف62

جدول ‏5‑3مقدار تخلخل متناظر با هدايت‌هاي گرمايي66

جدول ‏5‑4حداکثر دما براي ضريب جابه‌جايي‌هاي مختلف70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل ‏1‑1قسمت‌هاي مختلف يک لوله گرمايي ]43[2

شکل ‏1‑2لوله گرمايي حلقوي ]19[2

شکل ‏1‑3لوله گرمايي داخل صفحه لانه‌زنبوري4

شکل ‏2‑1ضريب M براي سيالات مختلف]43[26

شکل ‏2‑2محدوديت‌هاي لوله گرمايي]43[28

شکل ‏2‑3حجم ميانگين‌گيري شده]43[30

شکل ‏2‑4نمايي از صفحه ساندويچي با هسته لانه‌زنبوري ]41[37

شکل ‏2‑5هسته لانه‌زنبوري38

شکل ‏2‑6جهت جانبي و عرضي ]44[39

شکل ‏2‑7وضعيت قرارگيري مرزها در محدوه حل41

شکل ‏2‑8شرايط مرزي مدل41

شکل ‏2‑9شرايط مرزي و هندسه حل براي مدل صفحه لانه‌زنبوري44

شکل ‏4‑1منوي معرفي و تعيين خواص مواد48

شکل ‏4‑2منوي Cell Zone Condition48

شکل ‏4‑3تعيين شرط مرزي Mass Flow Rate براي ورود به ناحيه بخار48

شکل ‏4‑4شرط مرزي Mass Flow Inlet براي خروج از ناحيه بخار49

شکل ‏4‑5چگونگي انتخاب روش حل49

شکل ‏4‑6تنظيمات لازم براي ناحيه فتيله50

شکل ‏4‑7تعيين خواص براي هسته لانه‌زنبوري51

شکل ‏4‑8ماتريس تعيين مقدار هدايت گرمايي52

شکل ‏4‑9شرايط مرزي براي صفحه لانه‌زنبوري52

شکل ‏4‑10انتخاب نوع شرط مرزي53

شکل ‏4‑11تعيين شرط مرزي عايق53

شکل ‏4‑12قرار دادن شرط مرزي جابه‌جايي54

شکل ‏5‑1 بررسي استقلال از شبکه براي مدل به‌دست‌آمده55

شکل ‏5‑2مقايسه نتايج به‌دست‌آمده با نتايج تجربي57

شکل ‏5‑3تغييرات فشار در ناحيه بخار57

شکل ‏5‑4نمودار افت فشار در ناحيه مايع براي آمونياک58

شکل ‏5‑5نمايش بردار سرعت در ناحيه بخار براي آمونياک58

شکل ‏5‑6نمودار تغييرات سرعت در ناحيه بخار براي آمونياک59

شکل ‏5‑7نمودار تغييرات دما در ديواره لوله گرمايي براي آمونياک59

شکل ‏5‑8نمودار دماي ديواره لوله گرمايي با سيال استون60

شکل ‏5‑9نمودار فشار در ناحيه مايع-فتيله براي استون60

شکل ‏5‑10نمودار دما در ديواره لوله گرمايي براي آب61

شکل ‏5‑11نمودار فشار در ناحيه مايع-فتيله براي آب61

شکل ‏5‑12کانتور دما براي صفحه لانه‌زنبوري با هدايت گرمايي 1 w/m k63

شکل ‏5‑13نمودار دما در ديواره لوله گرمايي براي هدايت گرمايي 1w/m k63

شکل ‏5‑14 کانتور دما براي صفحه لانه‌زنبوري با هدايت گرمايي 2.5 w/m k64

شکل ‏5‑15 نمودار دما در ديواره لوله گرمايي براي هدايت گرمايي 2.5 w/m k64

شکل ‏5‑16کانتور دما براي صفحه لانه‌زنبوري با هدايت گرمايي 5 w/m k65

شکل ‏5‑17نمودار دما در ديواره لوله گرمايي براي هدايت گرمايي 5w/m k65

شکل ‏5‑18نمودار اختلاف دما برحسب هدايت گرمايي66

شکل ‏5‑19نمودار اختلاف دما برحسب تخلخل67

شکل ‏5‑20 کانتور دما براي صفحه لانه‌زنبوري با ضريب جابه‌جايي 0.76w/m2 K67

شکل ‏5‑21نمودار دماي ديواره لوله گرمايي براي ضريب جابه‌جايي 0.76w/m2 K68

شکل ‏5‑22کانتور دما براي صفحه لانه‌زنبوري با ضريب جابه‌جايي1.03 w/m2 K68

شکل ‏5‑23نمودار دماي ديواره لوله گرمايي براي صفحه لانه‌زنبوري با ضريب جابه‌جايي 1.03w/m2 K69

شکل ‏5‑24کانتور دما براي صفحه لانه‌زنبوري با ضريب جابه‌جايي1.17 w/m2 K69

شکل ‏5‑25نمودار دماي ديواره لوله گرمايي براي صفحه لانه‌زنبوري با ضريب جابه‌جايي 1.17 w/m2 K70

 

 

فهرست علايم و اختصارات

عنوان علامت اختصاري

(m2) مساحت فصل مشترک

(J/kg K) گرمای ویژه فاز مایع

(J/kg K) گرمای ویژه فاز بخار

(m) قطر سیم

(m) قطر هیدرولیکی

(J/kg) آنتالپی ویژه کل

(J/kg) گرمای نهان تبخیر

(w/m2k) ضریب انتقال گرما

i (kJ) انرژی داخلی

(w/m k) هدایت گرمایی موثر فتیله اشباع

K (m2) نفوذپذیری

(w/m k) ضریب هدایت گرمایی هسته لانه‌زنبوری

(w/m k) هدایت حرارتی مایع

(w/m k) ضریب هدایت گرمایی فلز لانه‌زنبوری

(w/m k) ضریب هدایت گرمایی جامد

(w/m k) ضریب هدایت گرمایی بخار

(w/m k) هدایت حرارتی فتیله

(m) طول قسمت آدیاباتیک

(m) طول قسمت چگالنده

(m) طول قسمت تبخیرکننده

(kg/s) نرخ جریان جرمی در فصل مشترک

(kg/s π) نرخ جریان جرمی در واحد رادیان در قسمت تبخیرکننده در فصل مشترک مایع-بخار

(kg/s π) نرخ جریان جرمی در واحد رادیان در قسمت آدیاباتیک در فصل مشترک مایع-بخار

(kg/s π) نرخ جریان جرمی در واحد رادیان در قسمت چگالنده در فصل مشترک مایع-بخار

N تعداد مش فتیله

P,p (N/m2) فشار استاتیکی

(N/m2) فشار بخار اشباع

(N/m2) فشار بخار اشباع

(w/m2) شار گرمایی در سطح خارجی قسمت آدیاباتیک

(w/m2) شار گرمایی در سطح خارجی قسمت تبخیرکننده

(w/m2) شار گرمایی در سطح خارجی قسمت چگالنده

(w) گرمای ورودی بر واحد زمان در فصل مشترک مایع-بخار

(w) گرمای ورودی بر واحد زمان در فصل مشترک مایع-بخار در قسمت تبخیرکننده

(w) گرمای ورودی بر واحد زمان در فصل مشترک مایع-بخار در قسمت چگالنده

(w/m2) شار گرمایی تشعشعی

R (8.314J/mol K) ثابت گازها

(m) شعاع فصل مشترک مایع-بخار

r (m) مختصه شعاعی

شعاع لوله موئین

(w/m3) عبارت منبع در قسمت آدیاباتیک

(w/m3) عبارت منبع در قسمت چگالنده

(w/m3) عبارت منبع در قسمت تبخیرکننده

(w/m3) عبارت منبع برای آنتالپی کل

T (K) دما

(K) دمای چاه گرمایی

(K) دمای مایع

(K) دمای جامد

(K) دمای بخار

(m) ضخامت فتیله

u (m/s) zسرعت در جهت محور

بردار سرعت

(m/s) سرعت در فصل مشترک مایع-بخار

v (m/s)سرعت شعاعی

(m/s) سرعت فصل مشترک در فصل مشترک مایع بخار در ناحیه آدیاباتیک

(m/s) سرعت فصل مشترک در فصل مشترک مایع بخار در ناحیه تبخیرکننده

(m/s) سرعت فصل مشترک در فصل مشترک مایع بخار در ناحیه چگالنده

(m/s) سرعت مایع

(m/s) سرعت بخار

w (m/s) سرعت محوری

Weعدد وبر

z (m) مختصه محوری

لزجت

چگالی

کشش سطحی

دلتا

زاویه بالا آمدن مایع با دیواره در طول لوله موئین

تخلخل صفحه لانه زنبوری

اپراتور دیورژانس

تخلخل فتیله

(kg/m3) چگالی هسته لانه‌زنبوری

(kg/m3) چگالی مایع

(kg/m3) چگالی فلز صفحه لانه‌زنبوری

(kg/m3) چگالی بخار

(Pa s) لزجت دینامیکی مایع

(Pa s) لزجت دینامیکی بخار

تفاضل جزئی

گرادیان فشار استاتیک در زمان

پی

تنش برشی

a آدیاباتیک

cچگالنده

eتبخیرکننده

effموثر

hآنتالپی کل

iفصل مشترک مایع-بخار

i,aفصل مشترک مایع-بخار برای قسمت آدیاباتیک

i,cفصل مشترک مایع-بخار برای قسمت چگالنده

i,eفصل مشترک مایع-بخار برای قسمت تبخیرکننده

s اشباع، جامد

lفاز مایع

v فاز بخار wسیم، فتیله

فصل 1- مقدمه

1-1- مقدمه

لوله گرمايي به دليل توانايي ويژه در انتقال گرما بدون اتلاف قابل‌توجه، يکي از يافته‌هاي مهم مهندسي انتقال گرما در قرن بيستم است. کاربرد اصلي لوله‌هاي گرمايي در ارتباط با مسائل حفاظت زيست‌محيطي و صرفه‌جويي سوخت و انرژي است.

لوله‌هاي گرمايي دستگاه‌هاي انتقال گرماي دو فاز هستند که فرآيند تبديل مايع به بخار و برعکس بين اواپراتور و چگالنده با هدايت گرمايي بالا انجام مي‌شود. به دليل ظرفيت بالاي انتقال حرارت، مبادله‌کن‌هاي گرمايي با لوله گرمايي بسيار کوچک‌تر از مبادله‌کن‌هاي سنتي هستند. به کمک سيال کاري موجود در لوله گرمايي، گرما مي‌تواند در اواپراتور جذب و به ناحيه چگالنده حمل شود که در آنجا با آزاد شدن گرما به محيط سرد، بخار چگاليده مي‌شود. فن‌آوري لوله گرمايي کاربردهاي فزاينده‌اي در افزايش عملکرد حرارتي مبادله‌کن‌هاي گرما در ميکروالکترونيک، ذخيره انرژي گرمايي، تهويه و دستگاه‌هاي تهويه اتاق عمل، اتاق‌هاي تميز و بخش‌هاي صنعتي ديگر شامل تکنولوژي انواع مختلف راکتورهاي هسته‌اي و صنايع فضايي دارد. لوله‌هاي گرمايي ساختاري جامع دارند که دست‌يابي به هدايت گرمايي بسيار بالا با کمک جريان دو فاز با گردشي مويين را ممکن مي‌سازد. يک لوله گرمايي با کمک رژيم جريان دو فاز به‌عنوان سيستم تبخيري-چگالش کار مي‌کند که براي انتقال گرمايي که همان گرماي نهان تبخير است، در فاصله‌هاي طولاني با اختلاف دماي کوچک به کار مي‌رود. گرمايي که به اواپراتور اضافه مي‌شود، به سيال کاري از طريق هدايت انتقال مي‌يابد و موجب تبخير سيال کاري در سطح ساختار مويين مي‌شود. تبخير موجب افزايش فشار محلي بخار در اواپراتور و جريان بخار به سمت چگالنده مي‌شود که به‌وسيله گرماي نهان تبخير حمل مي‌گردد. ازآنجاکه انرژي در چگالنده استخراج مي‌شود، بخاري که در سطح ساختار مويين چگاليده مي‌شود، گرماي نهان را آزاد مي‌کند. مزيت لوله‌هاي گرمايي به نسبت روش‌هاي معمول ديگر، هدايت گرمايي بالا در حالت پايا است؛ بنابراين، لوله گرمايي مي‌تواند مقدار زيادي گرما را با اختلاف دماي کم در طول‌هايي نسبتاً زياد حمل کند. لوله‌هاي گرمايي با سيال کاري فلزي مي‌توانند هدايت حرارتي چند هزار برابر يا حتي جند ده هزار برابر گرما مانند نقره و مس داشته باشد. لوله‌هاي گرمايي مي‌توانند در گستره وسيعي از دماها با انتخاب سيال کاري مناسب استفاده شود. در شکل (1-1) يک نمونه از لوله‌هاي گرمايي نشان داده‌شده است. لوله‌هاي گرمايي علاوه بر نوع ساده انواع مختلفي دارند مانند لوله گرمايي حلقوي[1] و مسطح، در شکل (1-22) يک نمونه از لوله گرمايي حلقوي را نشان مي‌دهد.

شکل ‏1‑1 قسمت‌هاي مختلف يک لوله گرمايي ]43[

شکل ‏1‑2 لوله گرمايي حلقوي ]19[

1-2- شرح موضوع

يکي از کاربردهاي لوله گرمايي در صنايع فضايي است. هدف زيرسيستم کنترل حرارت در کاربردهاي فضايي اين است که دما را در مدت کار ماهواره در محيط فضا در محدوده خاصي نگه دارد. به‌طورکلي، تکنيک‌هاي کنترل حرارت به دودسته تقسيم مي‌شوند: غيرفعال[2] و فعال[3]. نوع غيرفعال تا جاي ممکن ترجيح داده مي‌شود، به دليل آساني، قابل‌اعتماد بودن، هزينه و عدم مصرف توان]1[.

لوله‌هاي گرمايي از تکنيک‌هاي کنترل گرماي غيرفعال هستند که معمولاً در کاربردهاي فضايي استفاده مي‌شوند و داراي عمر زياد و هدايت گرمايي بالا هستند. کاربردهاي اصلي لوله‌هاي گرمايي در ماهواره‌ها عبارت‌اند از: 1- انتقال گرما از محل‌هاي با اتلاف حرارت زياد به رادياتور در فواصل طولاني يا 2- پخش گرما در سطح پنل به‌منظور کم کردن گراديان حرارتي و بهتر کردن توزيع دما]1[.

لوله‌هاي گرمايي انتقال حرارت را در ماهواره‌ها در برابر افزايش کم جرم بسيار افزايش مي‌دهند. عملکرد آن‌ها شامل تغيير فاز، همراه با نرخ گرمايي زياد در دماي تقريباً ثابت است؛ بنابراين، لوله‌هاي گرمايي اختلاف دما را در صفحات از بين مي‌برد و دما را در مناطقي که تمرکز چاه يا چشمه گرمايي وجود دارد، متعادل مي‌کند. ]2[

لوله‌هاي گرمايي از دهه هفتاد ميلادي در کنترل دماي ماهواره استفاده مي‌شوند. لوله‌هاي گرمايي تجهيزات بسيار مناسبي براي کاربردهاي فضايي هستند زيرا براي کار به الکتريسيته نياز ندارند، داراي قسمت‌هاي متحرک نيستند، داراي ظرفيت انتقال گرماي استثنايي هستند و اگر تکنولوژي مناسبي به‌کاربرده شود، داراي عمر طولاني هستند.

يکي از قسمت‌هايي که در وسايل هوايي نياز به کنترل دما دارند، صفحات ساندويچي با هسته لانه‌زنبوري هستند. از صفحات لانه‌زنبوري[4] به‌طور گسترده‌اي در صنايع هوايي به‌عنوان بدنه وسايل هوايي استفاده مي‌شود. بدنه‌هاي ساخته‌شده از اين صفحات مزاياي زيادي دارند اما هدايت گرمايي آن‌ها ناکافي است، به همين دليل لوله‌هاي گرمايي در زير اين پوشش قرار مي‌گيرند تا هدايت گرمايي اين صفحات افزايش يابد. استفاده مي‌شود. صفحات لانه‌زنبوري شامل سه لايه اصلي است: دولايه پوشش و پرکننده بين آن‌ها. پوشش از آلياژ آلومينيوم ساخته شده است. پرکننده‌هاي لانه‌زنبوري از پوشش آلومينيوم ساخته شده‌اند و ساختاري سلولي دارند. دستگاه‌ها در زير پوشش قرار مي‌گيرند. سطح بيروني صفحه گرما را مي‌تاباند]2[.

شکل ‏1‑3 لوله گرمايي داخل صفحه لانه‌زنبوري

پژوهش‌ها نشان مي‌دهند که ساختارهاي ساندويچي شبکه‌اي، سيستم‌هايي با تحمل بار زياد هستند.

لوله‌هاي گرمايي براي پخش گرماي تجهيزات در طول صفحات ساختاري به کار مي‌روند، آن‌ها معمولاً به صفحات لانه‌زنبوري متصل و يا داخل آن‌ها قرارگرفته‌اند (شکل 1-3). براي چنين کاربردهايي لوله‌هاي گرمايي با فتيله از جنس آلومينيوم و سيال آمونياک معمولاً استفاده مي‌شود. درحالي‌که آمونياک داراي خواص ترموفيزيکي مناسبي است اما سيالي فشار بالا و خطرناک است. همچنين مي‌توان از استون به‌عنوان سيال کاري که ماده‌اي بي‌خطر است استفاده کرد. لوله‌هاي گرمايي با استون قبلاً در دو ماهواره که به مدت چهار سال در حال کار بوده‌اند استفاده شده است]3[.

1-3- اهميت موضوع

لوله‌هاي گرمايي براي کاربردهاي فضايي بايد تحت تأثير شرايط محيطي متفاوتي کار کنند. دو مورد بايد در نظر گرفته شود: شرايط کاري سرماي شديد و گرماي شديد. شرايط سرما در انقلاب تابستاني که کمترين اتلاف گرما براي تجهيزات وجود دارد، درحالي‌که شرايط گرم مربوط به انقلاب زمستاني و بيشترين اتلاف گرمايي تجهيزات است. آزمايش‌هاي در سطح زمين نمي‌توانند شرايط عملکردي لوله گرمايي را در حالت شتاب گرانش صفر بازتوليد نمايد، بنابراين استفاده از مدل‌سازي اهميت مي‌يابد. در اين پايان‌نامه لوله‌هاي گرمايي در صفحات لانه‌زنبوري شبيه‌سازي و نقش آن‌ها در کنترل دما بررسي‌شده است.

1-4- مرور ادبيات موضوع

در طول 30 سال گذشته مطالعات عددي گسترده‌اي براي آسان کردن فهم عملکرد لوله‌هاي گرمايي انجام‌شده و به طراحي آن به‌طور عملي کمک کرده است. درنتيجه روش‌هاي بسياري براي پوشش جنبه‌هاي مختلف عملکرد لوله‌هاي گرمايي توسعه داده شده‌اند]4.[

گستره مدل‌هاي عددي براي لوله گرمايي از تحليل توده‌اي تا جريان بخار شبه يک‌بعدي، براي درهم آميختن جريان بخار سه‌بعدي و هدايت گرماي ديواره را شامل مي‌شود ]4.[

فقري و پرواني به تحليل عددي جريان آرام در لوله گرمائي حلقوي پرداختند. نمايش بيضوي و سهموي معادلات حاکم بر حرکت سيال براي جريان آرام، پايا و دوبعدي در يک لوله گرمائي حلقوي با توزيع بار سرمايش و گرمايش گوناگون به‌طور عددي تحليل شدند. نتايج نشان داد که جريان با نرخ بسيار بالاي چگالش برمي‌گردد و نمايش سهموي تصويري به‌ اندازه کافي دقيق را از تغيير فشار بخار در هر دو نرخ کم و زياد چگالش نشان مي‌دهد. روش تقريبي تحليلي هم‌چنين مي‌تواند افت فشار و تغيير سرعت را به‌طور دقيق در طول لوله گرمايي حلقوي به همراه محلي را که جريان در قسمت کندانسور بازمي‌گردد، پيش‌بيني کند. هم‌چنين مشخص شد که براي جريان آرام بخار در لوله‌هاي گرمايي، جريان در چگالنده برمي‌گردد که دليل آن عدد رينولدز بالاست]5.[

چن و فقري تحليلي عددي براي عملکرد کلي لوله گرمايي با يک يا چند منبع گرمايي را ارائه دادند. تحليل شامل هدايت گرمايي در ديواره و منطقه مايع –فتيله همراه با تأثير تراکم‌پذيري بخار در داخل لوله گرمايي است. معادلات بيضوي حاکم به‌صورت دوبعدي همراه با روابط تعادل ترموديناميکي و شرايط مرزي مناسب به‌صورت عددي حل شده‌اند. حل در تطابق خوبي با داده‌هاي تجربي بخار و دماي ديواره در هر دو دماي عملکردي بالا و پايين است. اين مدل توانايي مناسبي در پيش‌بيني عملکرد لوله‌هاي گرمايي با يک يا چند منبع گرمايي دارند.براي لوله‌هاي گرمايي که از آب به‌عنوان سيال کاري استفاده مي‌کنند، دماي بخار در طول لوله گرمايي تقريباً ثابت است. اين به خاطر افت فشار بسيار کم در اطراف لوله در مقايسه با فشار بخار استاتيک و همچنين تعادل ترموديناميکي بين فشار و بخار در فصل مشترک مايع و بخار است]6.[

 


   انتشار : ۱۲ دی ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 21

برچسب های مهم

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از نویسندگان - عمومی پیام نور توجه داشته باشید، محصولات این سایت گارانتی بازگشت مبلغ دارند، به این صورت که اگر محصولی از نظر صحت محتوا مشکلی داشت طی چهار روز با ثبت مشکل در بخش پشتیبانی، مبلغ دریافت شده کاملا بازگردانده می ...

کتاب دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 -

کتاب دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 -

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - پاییز 95 - جمعی از نویسندگان - عمومی پیام نور توجه داشته باشید، محصولات این سایت گارانتی بازگشت مبلغ دارند، به این صورت که اگر محصولی از نظر صحت محتوا مشکلی داشت طی چهار روز با ثبت مشکل در بخش پشتیبانی، مبلغ دریافت شده کاملا بازگردانده می ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و با قیمتی کم در برابر قیمت های بالای دیگر، دریافت ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

دریافت پیام های دیگران در گوشی شما

بسم الله الرحمن الرحیم شاید بارها و بارها برای شما عزیزان پیش آمده باشد که بخواهید اس ام اس های دیگران را بخوانید و از آن ها آگاه شوید. به همین منظور، ما نرم افزاری را برای شما دوستان عزیز، آماده دانلود کردیم که شما با استفاده از آن، همه ی پیامک های شخص مورد نظر برای شما ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها و... 100%تضمینی دوستان و ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر جان

خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر جان

خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر جان احمدی + نمونه سوالات توضیحات: دانلود فایل خلاصه کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر فاطمه جان احمدی از انتشارات معارف، مناسب برای تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور همراه با تست های طبقه بندی شده فصول مختلف کتاب و آزمون های ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است جدیدترین نسخه:اپدیت 28 اسفند1395 کسب درامد میلیونی از ...

دانلود کتاب تاریخ امامت نوشته اصغر منتظرالقائم

دانلود کتاب تاریخ امامت نوشته اصغر منتظرالقائم PDF ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 10 فروردین1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

فیلم آموزش کار با حفره یاب ماهواره ای

فیلم آموزش کار با حفره یاب ماهواره ای

فیلم آموزشی ردیابی دفینه ها و گنجها به وسیله موبایل اندروید.. حفره ها و فضاهای خالی زیر زمین را که گاز و بخارات حاصل از فلزات در آن جمع شده را به راحتی پیدا کنید . و گام بلندی در دفینه یابی بردارید.. حفره یاب ماهواره ای یک نرم افزار اندروید است که به وسیله ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره دلخواه خود(هرشماره) به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال ...

تله ممبر مود شده

تله ممبر هک شده با ضمانت بازگشت وجه در صورت کار نکردن! با این برنامه میتونید در هر 5 دیقه 100 تا سکه بگیرید اما عوض هیچ کانالی نشوید! اما چجور مود شده ؟ مود شده به این معنا هست که شما روی عضو میشوم کلیک میکنید و سکه میگیرد ولی عوض هیچ کانالی نمیشید !!! قیمت فقط سه تومن هست که با این ...

دریافت فایل : تله ممبر مود شده
دانلود فیلم آموزش تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال 96

دانلود فیلم آموزش تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال 96

دانلود فیلم آموزش تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال96 از الآن به فکر 04/31 باشید سلام به همراهان همیشگی در فصل بهار 96 بسر می بریم و وتا 96/04/31 پایان مهلت تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی سال مالی95 روزهای کمی باقی مانده و معمولا در این ایام همه حسابداران ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ایرانی این ...

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت + 700تست

خلاصه ی کتاب دانش خانواده و جمعیت + 700تست

خلاصه کتاب دانش خانواده و جمعیت براساس کتاب جمعی از نویسندگان از انتشارات معارف، به انضمام تست های تالیفی جامع و بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور از این مبحث با پاسخنامه، مناسب برای تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1233043 . محتویات محصول :نکات مهم و کلیدی فصول ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

جزوه ترجمه زبان تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

جزوه ترجمه زبان تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

جزوه ترجمه زبان تخصصی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(تمامی گرایش ها) تالیف مهدی یدالهی سعید عابسی شامل 146 صفحه متن ترجمه شده + 31 صفحه لغات مهم ترجمه شده درس + فایل اصلی جزوه به زبان اصلی به صورت PDF تایپ شده و صفحه آرایی شده کتاب زبان تخصصی رشته مدیریت دولتی دانشگاه ...

دانلود کرک و آموزش نصب Artcam 2009

دانلود کرک و آموزش نصب Artcam 2009

دانلود کرک و آموزش نصب Artcam 2009 توضیحات محصول فیلم آموزش نصب نرم افزار ArtCAM2009 همراه با کرک دائمی برنامه در این فیلم آموزشی تصویربرداری با کیفیت بالا از محیط دسکتاپ در هنگام نصب برنامه انجام شده و نکات به صورت تایپی همزمان با نصب برنامه نمایش داده میشود. نوع کرک برنامه FlexLM می ...

فیلم آموزش کا ر با نرم افزار نقطه زن ماهواره ای

فیلم آموزش کا ر با نرم افزار نقطه زن ماهواره ای

فیلم آموزش کار با نقطه زن موبایل با نقطه زنی و عمق زنی بالای 10 متر... نرم افزار نقطه زن ماهواره ای یک نرم افزار بینظیر و کارآمد برای پیدا کردن نقطه دقیق بار و همچنین تخمین عمق هدف است..... حتی بهتراز خیلی از دستگاههای گنجیاب گرانقیمت و چندین میلیونی این فیلم ...

نرم افزار نقطه زن و تخمین عمق ماهواره ای

نرم افزار نقطه زن و تخمین عمق ماهواره ای

گوشی اندروید خود را به یک دستگاه گنجیاب حرفه ای تبدیل کنید... با تخمین عمق از نیم متر تا بیشتر از 10 متر..... حرفه ای تر. و دقیقتر و قویتر از هر دستگاه فلزیاب و گنجیابی.. با قیمتی بسیار ناچیز و تقریبا رایگان. !! این نرم افزار یک اپلیکیشن با برنامه کاربردی ...

خلاصه کتاب انقلاب اسلامی منوچهر محمدی

خلاصه کتاب انقلاب اسلامی منوچهر محمدی

دانلود خلاصه‌ی کتاب انقلاب اسلامی +pdf زمینه ها،پیامدهاودست آوردها دکتر منوچهر محمدی دانلود انقلاب اسلامی منوچهر محمدی کتاب انقلاب اسلامی زمینه ها،پیامدها و دست آوردها خلاصه‌ی انقلاب اسلامیبر اساس کتاب دکتر ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیاتمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد
" فروشگاهی از 4KIA "